Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Σύμφωνα με έναν ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ορισμό, “οι Μαθησιακές Δυσκολίες” είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων”(Hammill, 1990).

Οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τις γενικές και τις ειδικές. Οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες είναι αρκετά συχνά εξωγενείς  με περιβαλλοντική Αιτιολογία. Μπορεί να οφείλονται σε χαμηλό ΙQ ή σε έλλειψη προσπάθειας ή σε αρνητικούς εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή εγκεφαλικές βλάβες κάποιας διαταραχής ή σε σημαντικές αισθητηριακές. Τα άτομα με γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες έχουν ελλείματα σε όλα τα μαθήματα τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά.

Οι  ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται πρωτογενείς  με νευρολογική – βιολογική αιτιολογία (είναι κυρίως κληρονομικές). Τα άτομα μπορούν να εμφανίζουν υψηλή νοημοσύνη είτε κανονική αλλά όχι χαμηλή. Σε αυτή την κατηγορία το παιδί δυσκολεύεται σε ορισμένα  μαθήματα. Οι  ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Στην διαταραχή της ανάγνωσης, όπου το παιδί διαβάζει πολύ αργά σχεδόν συλλαβιστά, παραλείπει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις και αδυνατεί να κατανοήσει το κείμενο. Όπως η δυσλεξία. Στην διαταραχή της γραφής, το παιδί παραλείπει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις, κάνει ορθογραφικά λάθη, τα γράμματά του είναι δυσανάγνωστα χωρίς σημεία στίξης. Όπως η  δυσορθογραφία. Στην διαταραχή των μαθηματικών, το παιδί δυσκολεύεται αρκετά στον πολλαπλασιασμό, στη χρήση των μαθηματικών συμβόλων αλλά και στα κρατούμενα των πράξεων όπως η δυσαριθμησία.