Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Σαββαΐδου Αικατερίνη - Σέρρες

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι η πρακτική εκπαίδευση μαθητών με τρόπο ο οποίος απευθύνεται στις ατομικές και διαφορετικές ανάγκες τους. Περιλαμβάνει μια εξατομικευμένη έκδοση των διδακτικών διαδικασιών και στόχων, προσαρμοσμένο υλικό, καθώς και ρυθμίσεις προσβασιμότητας. Οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο αυτάρκειας και επιτυχίας στο σχολείο και την κοινότητα, βοήθεια η οποία μπορεί να μην ήταν διαθέσιμη αν ο μαθητής συμμετείχε μόνο σε μια τυπική τάξη.

Στην ειδική διαπαιδαγώγηση υπάγονται τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με μαθησιακές δυσκολίες (όπως Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία), διαταραχές επικοινωνίας, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές (όπως η ΔΕΠ-Υ), αναπτυξιακές διαταραχές (διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, όπως αυτισμός, σύνδρομο Άσπεργκερ και πνευματικές διαταραχές) και πολλές άλλες διαταραχές. Στα οποία εφαρμόζονται ειδικές μέθοδοι οι οποίες προάγουν τη μαθησιακή ανάπτυξη αλλά και την τροποποίηση συμπεριφοράς (όπως ABA ή TEACCH) ή την ψυχολογική ενίσχυση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο αλλά και την ανάπτυξη της επικοινωνίας (PECS).

Η νοητική χαρισματικότητα είναι διαφορά στην μάθηση και μπορεί επίσης να ωφεληθεί από ειδικές μεθόδους διδασκαλίας και διαφορετικά προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά ο όρος “ειδική αγωγή” χρησιμοποιείται γενικά ως όρος για την ειδική διδασκαλία των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Η χαρισματική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική αγωγή έχει διαμορφωθεί για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, η αντισταθμιστική εκπαίδευση μπορεί να σχεδιαστεί για οποιονδήποτε μαθητή, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες. Το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι οι μαθητές της επανορθωτικής εκπαίδευσης έχουν φτάσει σε σημείο μη ετοιμότητας, ανεξάρτητα από το γιατί.

Στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, φωνολογική ενημερότητα, γλωσσική καλλιέργεια / σημασιολογία, οργάνωση γραφής, εκτέλεση εντολών) και η συστηματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών με την ανάπτυξη της γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης και αρίθμησης.

Επιπλέον, καλλιεργεί  δεξιότητες γραπτού λόγου, παράλληλα διευκολύνει το παιδί και την οικογένεια με την εφαρμογή του προγράμματος οργάνωσης μελέτης, που έχει ως στόχο την αυτόνομη και ανεξάρτητη μελέτη.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης περιλαμβάνει την τροποποίηση της συμπεριφοράς σε παιδιά με:Αναπτυξιακές διαταραχές, Δυσκολίες προσαρμογής και Δυσκολίες συμπεριφορά. Αλλά και τους παρακάτω μαθησιακούς στόχους:

Εκμάθηση γραμμάτων.

Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου.

Αναγνωστική λειτουργία.

Αναζήτηση – εντοπισμός και επεξεργασία πληροφοριών.

Κατανόηση και από μνημόνευση αναγνωστικού υλικού διαβαθμιζόμενης δυσκολίας.

Αντιγραφική λειτουργία.

Ορθογραφική ικανότητα με τη χρήση εικονογραφικής μεθόδου.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Γραμματική – μορφολογία

Προ-μαθηματικές έννοιες

Αριθμητική/ υπολογιστική ικανότητα

Μαθηματική σκέψη και ανάλυση